Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť Maxdor, s. r. o., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 385 894, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77378/B (ďalej aj ako „Predávajúci"), ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu www.ikamigo.com (ďalej aj ako „Stránka“), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“). 

Kontakty Predávajúceho: e-mail: support@ikamigo.com, telefonický kontakt +421 905 828639 

Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170

I.     Všeobecné ustanovenia

1.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri objednávaní a následnej kúpe Tovarov, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom Stránky.

1.2.    Pojmy:

1.2.1.  Tovar  - veci ponúkané Predávajúcim cez Stránku

1.2.2.  Kupujúci – akýkoľvek subjekt, ktorý začne proces registrácie na Stránke, alebo proces nákupu Tovaru

1.2.3.  Stránka – web sídlo s názvom www.ikamigo.com a jeho obsah

1.2.4.  Objednávka – vyplnenie elektronického objednávkového formulára cez Stránku, výsledkom ktorého je záväzné objednanie si Tovaru.

1.3.    VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvných vzťahov medzi Predávajúcim a tým ktorým Kupujúcim, a to v znení planom a účinnom ku dňu záväznosti Objednávky.

1.4.    Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať prostredníctvom e-mailovej správy alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Stránke alebo vo forme telefonickej komunikácie. Na e-mailovú adresu Kupujúceho budú Kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho Objednávky na vybraný Tovar.

1.5.    V prípade, ak Kupujúci využije možnosť vytvorenia osobného konta na Stránke, kupujúci berie na vedomie, že prihlasovacie údaje ku kontu je povinný si starostlivo uschovať, nakoľko ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vstup do konta Kupujúceho vytvoreného na Stránke a jeho zneužitie. Predávajúci v tomto prípade nezodpovedá za zneužitie prístupových údajov Kupujúceho do jeho konta na Stránke. 

 II.   Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.     V prípade záujmu o určitý konkrétny Tovar, Kupujúci si stlačením tlačidla „Do košíka“ umiestni Tovar do virtuálneho nákupného košíka. V sekcii „Košík“ Kupujúci objedná ním vybraný Tovar prostredníctvom vytvorenia Objednávky. Kupujúci je povinný v Objednávke uviesť všetky nevyhnutné údaje, inak Kupujúci berie na vedomie, že Objednávku na Tovar nebude možné dokončiť. Kupujúci plne zodpovedá za správnosť a úplnosť informácií, ktoré poskytne a je povinný nahradiť škodu, ktorá vznikne Predávajúcemu v dôsledku nesprávnych alebo neúplných údajov.

2.2.     Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou stačením tlačidla: „Objednávka s povinnosťou platby.“ Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a Kupujúci je ňou viazaný 5 pracovných dní od jej odoslania; ak v tejto lehote nebude Objednávka potvrdená Predávajúcim, tak zaniká. Kupujúci zároveň odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP riadne oboznámil a vyslovuje s nimi svoj súhlas. Tieto VOP sa stávajú pre Kupujúceho týmto momentom záväzné. Predávajúci má tieto VOP v čase odoslania Objednávky zverejnené aj na Stránke.

2.3.     Predávajúci príjme návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že odošle Kupujúcemu na ním uvedený e-mail potvrdenie Objednávky. Momentom doručenia potvrdenia Objednávky Kupujúcemu sa kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim považuje za uzavretú (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“). 

2.4.     V prípade, ak Predávajúci priradí k Objednávke konkrétne evidenčné číslo, Kupujúci sa zaväzuje toto číslo uvádzať pri ďalšej komunikácii s Predávajúcim, inak Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú nemožnosť spárovania Kupujúceho s konkrétnym vybraným Tovarom, na ktorý Kupujúci vykonal Objednávku. 

2.5.     Kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi:

2.5.1.  vzájomnou dohodou zmluvných strán,

2.5.2.  odstúpení zo strany Predávajúceho z dôvodov uvedených v bode 2.7 tohto článku VOP,

2.5.3.  odstúpením zo strany Kupujúceho z dôvodov uvedených v bode 2.8 tohto článku VOP,

2.5.4.  automatickým zánikom zmluvy podľa týchto VOP (najmä čl. III bod 3.3 VOP; článok IV. bod 4.7 VOP)

2.6.     Ukončením Kúpnej zmluvy sa táto zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko čo si na jej základe plnili, ak nie je uvedené inak. Pre odstúpenie Predávajúceho alebo Kupujúceho platí, že odstupujúca zmluvná strana ho vykoná jednoznačným vyhlásením (list, e-mail) doručeným na poštovú alebo e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany, a to bez zbytočného odkladu potom, čo nastane skutočnosť, ktorá oprávňuje tú ktorú zmluvnú stranu k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, pokiaľ tieto VOP neurčujú dlhšiu lehotu. 

2.7.     Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

2.7.1.  z dôvodu dlhodobého vypredania zásob Tovaru alebo dlhodobej nedostupnosti Tovaru, alebo

2.7.2.  ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prerušil, zastavil či inak obmedzil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy,

2.7.3.  ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je Predávajúci schopný dodať Tovar Kupujúcemu alebo dodať Tovar Kupujúcemu v dodacej lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo 

2.7.4.  z dôvodov vyššej moci.  

V prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v tomto bode tohto článku VOP, Predávajúci je povinný o nich bezodkladne informovať Kupujúceho. Predávajúceho je odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj z iných dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

2.8.     Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

2.8.1.  v prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar v Dodacej lehote podľa č. IV VOP.

2.8.2.  v prípade a za podmienok upravených článkom VI týchto VOP, alebo

2.8.3.  z dôvodov podľa platných právnych predpisov.

III.Cena a platobné podmienky

3.1.     Kupujúci je povinný za objednaný Tovar zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v Kúpnej zmluve, a to riadne a včas.

3.2.     Cena uvedená pri tom ktorom Tovare, je cena s DPH v aktuálnej zákonom stanovenej výške. Kupujúci berie na vedomie, že k cene za Tovar budú prirátané dopravné náklady, balné náklady a prípadne aj náklady za zvolený spôsob platby za Tovar, ktoré si účtujú poskytovatelia platobných systémov, ak si ich títo neuplatnia priamo voči Kupujúcemu, to všetko spolu s DPH v aktuálnej výške (ďalej len pre účely týchto VOP aj ako „kúpna cena“). O cenových podmienkach dopravy Tovaru ku Kupujúcemu, ako aj o cenových podmienkach za ten ktorý spôsob úhrady kúpnej ceny za Tovar má Kupujúci možnosť sa oboznámiť v procese tvorby Objednávky. Kúpnu cenu je Kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov mu ponúknutých na Stránke počas vytvárania Objednávky.  

3.3.     Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uhradiť kúpnu cenu do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy, pokiaľ Kupujúci neuhradil riadne kúpnu cenu počas tvorby Objednávky. V prípade, ak v uvedenej lehote Kupujúci úhradu kúpnej ceny riadne nevykoná, Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim márnym uplynutím tejto lehoty automaticky zaniká. V prípade, ak Kupujúci si zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny „na dobierku,“ je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí Tovaru. V opačnom prípade Predávajúci resp. ním poverená tretia osoba/doručovateľ nie je povinný Tovar Kupujúcemu vydať. Neuhradenie kúpnej ceny v prípade „na dobierku“ Kupujúcim pri prevzatí Tovaru sa považuje za neprevzatie Tovaru Kupujúcim a uplatní sa postup podľa článku IV bod 4.8 týchto VOP.    

3.4.     Ak Predávajúci i) odstúpi od Kúpnej zmluvy z dôvodov podľa bodov 2.7.1 - 2.7.4, alebo ii) Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy z dôvodu podľa bodu 2.8.1, alebo iii) Kúpna zmluva bude ukončená alebo zanikne z dôvodov, za ktoré zodpovedá Predávajúci,  je Predávajúci povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu už uhradenú Kupujúcim, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia kúpnej ceny alebo jej časti podľa predošlej vety, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu rovnakým spôsobom, akým Kupujúci kúpnu cenu uhradil alebo priamo na číslo účtu, ak tak Kupujúci určil neskôr. V prípade, že Kúpna zmluva zanikne, alebo bude zrušená z dôvodov, za ktoré zodpovedá Kupujúci, je Predávajúci oprávnený si voči nároku na vrátenie kúpnej ceny započítať nároky na náhradu škody – najmä platby za zrealizovanie úhrady kúpnej ceny, náklady na dopravu, ak už vznikli, náklady na úschovu Tovaru, apod.

3.5.     Pokiaľ je Kupujúci osobou povinnou k DPH, je povinný pri Objednávke oznámiť túto skutočnosť, vrátane (pravdivých) údajov potrebných pre vystavenie riadneho daňového dokladu s tým, že ak takto neurobí, považuje ho Predávajúci automaticky za osobu nepovinnú k DPH.

3.6.     Faktúra na kúpnu cenu spojenú s dodaním Tovaru vystavená Predávajúcim, bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom a slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci berie na vedomie, že fakturačné údaje Kupujúceho, ktoré Kupujúci zadal pri Objednávke, nie je možno dodatočne meniť. 

IV. Dodacia lehota a dodanie Tovaru

4.1.     Tovar Predávajúci Kupujúcemu dodá v lehote do 3 pracovných dní, v krajných prípadoch do 5 pracovných dní, od uzatvorenia Kúpnej zmluvy a uhradenia kúpnej ceny, pokiaľ v Kúpnej zmluve alebo na Stránke pri Tovare nie je/nebolo v čase tvorby Objednávky uvedené inak (ďalej len „Dodacia lehota“). Do Dodacej lehoty sa nezapočítava doba, pre ktorú nie je možné Tovar doručiť Kupujúcemu z dôvodov na strane Kupujúceho. 

4.2.     Dodacia lehota pri Tovare, ktorého kúpna cena má byť Kupujúcim hradená „na dobierku,“ t.j. pri prevzatí Tovaru, začína plynúť dňom uzatvorenia Kúpnej zmluvy podľa čl. II. VOP, t.j. potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho.

4.3.     V prípade, že objednaný Tovar a nie je možné dodať v Dodacej lehote, Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v prípade, že Tovar mu nebude doručený v Dodacej lehote, oprávnený v súlade s čl. II bod 2.8.1 VOP od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez ohľadu, či ho Predávajúci o nedodržaný Dodacej lehoty informoval alebo nie.

4.4.     V prípade, ak nie je dodržaná Dodacia lehota alebo dané hrozí, Predávajúci je oprávnený ponúknuť Kupujúcemu náhradný termín dodania Tovaru, prípadne Predávajúci ponúkne Kupujúcemu iný Tovar, t.j. ponúkne Kupujúcemu náhradné plnenie. Pokiaľ Kupujúci prejaví súhlas s dodaním Tovaru v navrhovanom náhradnom termíne alebo s dodaním náhradného Tovaru, považuje sa to za zmenu Kúpnej zmluvy, ktorá v zmenenom rozsahu nahrádza pôvodnú Kúpnu zmluvu.

4.5.     Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste podľa Objednávky. O bližšom termíne dodania bude Kupujúci informovaný telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom SMS na kontaktný telefón, ktorý uviedol v Objednávke, to všetko podľa podmienok toho ktorého subjektu, ktorý si Kupujúci pre dodanie Tovaru zvolil.  

4.6.     Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru od prepravcu tento riadne skontrolovať, skontrolovať neporušenosť obalu a počet kusov Tovaru/Tovarov. V prípade prevzatia Tovaru od prepravcu, je Kupujúci povinný podpísať preberací protokol. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným Tovarom bola prevzatá neporušená a v poriadku. V prípade akýchkoľvek zjavných vád Tovaru alebo jeho obalu, je Kupujúci povinný Tovar neprevziať a túto skutočnosť neodkladne oznámiť prepravcovi a zároveň aj Predávajúcemu. Kupujúci je povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru alebo jeho obalu (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca/prepravca. Len na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť podľa povahy Tovaru a vady odstránenie nedostatku Tovaru podľa nároku Kupujúceho podľa čl. V týchto VOP. Na až dodatočné nahlásenie zjavných mechanických poškodení Tovaru, jeho obalu a pod. Kupujúcim, nebude braný ohľad a tieto nebudú Predávajúcim uznané, čo Kupujúci vykonaním Objednávky výslovne berie na vedomie.  

4.7.     Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak Kupujúci Tovar neprevezme a nepôjde o neprevzatie Tovaru z dôvodu podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP, Predávajúci odvezie Tovar buď na miesto, z ktorého sa dodanie uskutočňovalo alebo na iné vhodné miesto, všetko na náklady Kupujúceho. Kupujúci bude zo strany Predávajúceho mailom informovaný o zmarenej dodávke Tovaru a aj o mieste, kde sa Tovar nachádza. Pokiaľ si Kupujúci Tovar na oznámenom mieste nevyzdvihne ani do 3 pracovných dní od zmarenej dodávky, Kúpna zmluva zaniká od počiatku, ibaže sa zmluvné strany výslovne dohodnú na jej ďalšom trvaní a náhradnom termíne dodania. Týmto nie sú dotknuté nároky Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla zmarením dodávky z dôvodov na strane Kupujúceho bez ohľadu na jeho zavinenie, t.j. najmä nákladov na dodávku do miesta dodania, balného, nákladov na spätnú dopravu, nákladov na úschovu Tovaru, nákladov na opätovné balné a pod. Kupujúci je povinný takéto náklady Predávajúcemu uhradiť. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na náhradnom termíne dodania, Predávajúci nie je povinný Tovar Kupujúcemu odovzdať, kým Kupujúci neuhradí Predávajúcemu zvýšené náklady. V prípade, ak Kúpna zmluva automaticky podľa tohto bodu zanikla a Kupujúci uhradil kúpnu cenu ešte predtým ako Kupujúci zmaril doručenie Tovaru, Predávajúci je oprávnený všetky nároky podľa tohto bodu a náhradu škody jednostranne započítať s nárokmi Kupujúceho, najmä s nárokom Kupujúceho na vrátenie už uhradenej kúpnej ceny, pričom v tomto prípade Kupujúcemu bude vrátená len suma predstavujúca rozdiel medzi kúpnou cenou a nárokmi Predávajúceho.

4.8.     V prípade, ak si Kupujúci nesplní povinnosť prevziať Tovar, resp. márne uplynie odberná lehota na prevzatie Tovaru, Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť s Kupujúcim uzatvoriť akúkoľvek ďalšiu kúpnu zmluvu v budúcnosti.

4.9.     Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie Tovaru v prípade, ak Kupujúci uviedol v Objednávke zlú adresu doručenia, pričom v tomto prípade sa má zato, že Kupujúci odmietol Tovar prevziať a postupuje sa v súlade s bodom 4.7 týchto VOP.

4.10.Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v prípade ak kúpna cena za Tovar bola už Kupujúcim uhradená, je Predávajúci oprávnený si od Kupujúceho resp. osoby, ktorá Tovar preberá, vyžiadať doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas) prípadne iné doklady, z ktorých je možné preveriť, že sa jedná o Kupujúceho alebo Kupujúcim poverenú osobu. V prípade, že sa Kupujúci nechá zastupovať splnomocnencom je Predávajúci oprávnený požadovať predloženie písomného splnomocnenia ako aj doklad totožnosti splnomocnenca. Ak Kupujúci alebo splnomocnenec odmietne Predávajúcemu poskytnúť tu uvedené doklady k nahliadnutiu, je Predávajúci oprávnený Tovar Kupujúcemu nevydať s následkami akoby Kupujúci Tovar riadne a včas neprevzal. Predávajúci nezodpovedá za vydanie Tovaru osobe, ktorá oznámi Predávajúcemu či prepravcovi údaje potrebné pre prevzatie zásielky a táto osoba prevzatý Tovar neodovzdá riadne Kupujúcemu.

4.11.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar, nie však skôr ako jeho prevzatím.

4.12.Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho. V prípade, ak si Kupujúci Tovar neprevezme alebo odmietne prevziať prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare momentom, keď si Kupujúci mal Tovar prevziať.

V.    Vady Tovaru

5.1.     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na Tovare vyskytujú pri jeho prevzatí Kupujúcim.

5.2.     Kupujúci je povinný Tovar ihneď po prevzatí skontrolovať a namietať bezodkladne všetky zistiteľné vady. Kupujúci berie na vedomie, že nakoľko sa jedná o Tovar vyrobený z papiera a je určený pre hru detí predškolského a školského veku, Predávajúci nemôže a nebude akceptovať také vady Tovaru, ktoré neboli uplatnené bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru a potom, čo ju Kupujúci mohol zistiť už pri rozbaľovaní Tovaru alebo pred prvou hrou s Tovarom. 

5.3.     Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú na Tovare po jeho prevzatí v záručnej dobe. Ak nie je v katalógu Tovarov na Stránke Predávajúceho alebo v záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

5.4.     Vadami Tovaru nie je a záruka podľa bodu 5.3 sa nevzťahuje na zmeny alebo poškodenia Tovaru vzniknuté – samotným používaním na účel, na ktorý je určený, pretože Kupujúci berie na vedomie, že používaním sa Tovar nenávratne mení a ničí, nesprávnym používaním Tovaru alebo iným nesprávnym konaním osoby, ktorá Tovar používala, alebo na základe mechanického poškodenia Tovaru (napr. roztrhaním, natrhnutím, zošliapaním, pokrčením, rozmočením, rozstrihaním, používaním nadmernej sily pri ťahu a tlaku, vystaveniu vysokej teplote po dlhšiu dobu, vystaveniu ohňu alebo blízkosti ohňa a pod.), pri živelných katastrofách alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci pod.

5.5.     Lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť až momentom vykonania obhliadky alebo doručenia Tovaru Predávajúcemu.

5.6.     Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamačného formulára reklamovaného Tovaru uvedeného na Stránke tu. K reklamačnému formuláru je Kupujúci povinný priložiť dokumenty, ktoré sú uvedené v bode 5.8 tohto článku, a to poštou alebo osobne na adresu: Shop Support, s.r.o., Fraňa Kráľa 1503, 966 81 Žarnovica. V prípade, ak reklamácia bude Predávajúcim uznaná za oprávnenú, na požiadanie dopraví Predávajúci doplnený/vymenený/náhradný Tovar Kupujúcemu na svoje vlastné náklady, pokiaľ Predávajúci podľa vlastného uváženia nevymení reklamovaný Tovar rovno pri osobnom odovzdaní reklamovaného Tovaru Kupujúcim.

5.7.     Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka má Kupujúci tieto nároky zo zodpovednosti za vady na Tovare:

5.7.1.  ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,

5.7.2.  ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.7.3.  ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Kupujúci berie na vedomie, že nakoľko sa jedná o Tovar z papiera a Tovar, ktorý je určený pre hru detí, pôjde z pravidla o doplnenie Tovaru, výmenu chybných častí Tovaru resp. výmenu Tovar tzv. kus za kus.  

5.8.     K reklamovanému Tovaru je Kupujúci povinný priložiť čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe Tovaru a podrobný popis reklamovanej vady. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho všetkého príslušenstva, s ktorým bol Tovar Kupujúcemu predaný spolu s originál obalmi.

5.9.     Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.10.Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatní po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.11.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom, telefonicky) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s Tovarom doručený reklamačný protokol spolu s potvrdením o uplatnení reklamácie, ak potvrdenie nebolo Predávajúcim doručené Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie.   

5.12.Kupujúci je oprávnený za účelom získania informácií o postupe pri reklamácii využiť služby zákazníckej linky Predávajúceho na telefónnom čísle +421 905 828639 v pracovných dňoch v čase od 09.00 hod. - 16.00 hod. prípadne komunikáciu prostredníctvom e-mailu support@ikamigo.com cena za hovor príp. elektronické služby sa spravuje cenníkom poskytovateľa telekomunikačných a elektronických služieb Kupujúceho.

5.13.Zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru podľa bodov 5.3, 5.7, 5.9 - 5.11 tohto článku VOP platí len vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom. V prípade Kupujúceho, ktorý nespĺňa zákonnú definíciu spotrebiteľa podľa zák.č. 250/2007 Z.z. sa zodpovednosť za vady Predávajúceho riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

VI. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim – spotrebiteľom (tento článok sa nevzťahuje na práva a povinnosti pre Kúpnu zmluvu, ktorú uzatvoril Kupujúci nespĺňajúci definíciu spotrebiteľa v zmysle zák.č. 250/2007 Z.z.)

6.1.     Predávajúci týmto v súlade s § 3 ods. 4  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru") poskytuje Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov informácie o práve Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy nasledovne:

„POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa,

a) Tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na Shop Support, s.r.o., Fraňa Kráľa 1503, 966 81 Žarnovica alebo e-maile support@ikamigo.com Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali spolu s Tovarom alebo tu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Nakoľko Tovar je vyrobený z papiera a je určený pre hru detí predškolského a školského veku a jeho podstatou je skladanie a lepenie, právo na odstúpenie strácate momentom prvého poskladania alebo zlepenia akejkoľvek časti Tovaru.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a v súlade s § 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. po doručení vráteného Tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť.

Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak uvediete č. účtu na formulári o odstúpení, budeme to považovať za vyjadrenie súhlasu s vrátením finančných prostriedkov na tento uvedený účet, bez ohľadu na spôsob, akým ste za Tovar zaplatili.  

3. Spôsob vrátenia Tovaru:

Zašlite Tovar alebo ho prineste osobne na adresu Shop Support, s.r.o., Fraňa Kráľa 1503, 966 81 Žarnovica najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie Tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 20 EUR.

V prípade ak vrátite Tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, v nepôvodnom obale, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, máme voči Vám nárok na náhradu škody, ktorá nám tým vznikla. Teda zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.“

6.2.     Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci - spotrebiteľ odstúpil.

6.3.     V prípade, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch tohto článku VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné.

6.4.     Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie znáša Kupujúci - spotrebiteľ. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od kúpnej zmluvy Kupujúcim - spotrebiteľom, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.     Vzhľadom na to, že Tovar sa používaním na účel, na ktorý je určený, nenávratne mení, pokiaľ Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy až po tom, čo začne Tovar používať, zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktorá vznikla používaním nad rámec rozbalenia, pozretia si materiálu, z ktorého je Tovar vyrobený, spôsobu vyhotovenia a pod., t.j. pri takomto odstúpení Predávajúci vráti Kupujúcemu len kúpnu cenu zníženú o sumu zodpovedajúcu zníženej hodnote Tovaru.

 VII. Článok Osobné údaje, reklama, cookies

7.1.     Kupujúci kúpou Tovarov na Stránke Predávajúceho alebo aj registráciou na Stránke udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a ostatných informácii o ňom, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania Stránky alebo tvorby Objednávky, konkrétne najmä meno a priezvisko, adresu dodania a fakturačnú adresu, pokiaľ je iná ako adresa dodania, e-mail, telefóny kontakt a iné, a to najmä za účelom nákupu Tovarov a ďalších účelov uvedených ďalej v tomto článku VOP.

7.2.     Na základe registrácie alebo vykonania Objednávky, Predávajúci zhromažďuje a ďalej spracúva informácie, na základe ktorých bude možné priamo či nepriamo Kupujúceho identifikovať a iné informácie, pokiaľ ich Kupujúci dobrovoľne poskytne Predávajúcemu pri kúpe Tovarov na Stránke, pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr.

7.3.     Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby archivácie Kúpnej zmluvy resp. trvania registrácie Kupujúceho na Stránke.

7.4.     Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje Kupujúceho nasledovným tretím stranám a príjemcom:

-             spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec IČO: 36 624 942, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

-             spoločnosť Slovak Parcel Service, s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31 329 217, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

-             spoločnosť Shop Support, s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 1503, 966 81 Žarnovica, IČO: 47 980 052, zapísanej v obchodnom registri  Okresného súdu Banská Bystrica

7.5.     Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov nasledovných sprostredkovateľov: spoločnosť Shop Support, s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 1503, 966 81 Žarnovica, IČO: 47 980 052, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

7.6.     Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje o Kupujúcom v súlade so zákonom aj štátnym orgánom a orgánom územnej správy a samosprávy.

7.7.     Kupujúci označením políčka „Súhlas so zasielaním informácií o novinkách a reklamy“ pri registrácii alebo pri vykonaní Objednávky alebo kedykoľvek neskôr výslovne udeľuje aj súhlas, aby mu Predávajúci zasielal reklamu a iné komerčné informácie, a aby e-mailová adresa Kupujúceho mohla byť tiež využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných Tovarov Predávajúceho v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách) (§ 62 Zákona o elektronických komunikáciách). Označenie predmetného políčka sa považuje za súhlas so šírením reklamy a používaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Predmetom noviniek a reklamy budú informácie o Predávajúcom, jeho službách a Tovaroch a tiež projektoch, ktoré budú spojené s Tovarom Predávajúceho, návody k Tovarom a inšpirácie na hry s Tovarom, produktové novinky, články týkajúce sa Tovarov Predávajúceho a pod. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním reklamy a inej komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu: support@ikamigo.com alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu: Shop Support, s.r.o., Fraňa Kráľa 1503, 966 81 Žarnovica alebo v každej reklame či inej komerčnej komunikácii. Ak Kupujúci odvolá súhlas so zasielaním reklamy a inej komerčnej komunikácie, nie je tým dotknutá kúpna zmluva a spracovávanie osobných údajov Kupujúceho z dôvodu riadneho plnenia kúpnej zmluvy alebo vzťahmi vyplývajúcimi z kúpnej zmluvy.

7.8.     Kupujúci  - fyzická osoba je oprávnený na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho žiadať informácie uvedené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), pričom tam kde sa spomína dotknutá osoba myslí sa tým Kupujúci a tam kde sa hovorí o prevádzkovateľovi, myslí sa tým Predávajúci. Jedná sa najmä o nasledovné práva: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané, informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 Zákona o ochrane osobných údajov je Kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo, poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať Kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúci informuje Kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie kúpnej zmluvy  prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak Kupujúci uplatní svoje právo: (i.) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, (ii.) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Kupujúceho; kópiu zápisnice je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu, (iii.) u sprostredkovateľa podľa i. alebo ii., je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak Kupujúci zomrie, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť jeho blízka osoba.

7.9.     Kupujúci, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, vstupom na Stránku a jeho používaním udeľuje výslovný súhlas s tzv. funkciou cookies, t.j. súhlas s tým, že Stránka:

7.9.1.  si zapamätá konkrétne údaje Kupujúceho, ktoré Kupujúci zadal a vykonal na Stránke (napr. meno Kupujúceho, iné údaje, vykonané voľby Kupujúce na Stránke), čím Kupujúcemu je umožnené využívať rozšírené funkcie Stránky, resp. je mu umožnené, aby na Stránke sa automaticky zobrazovali pre Kupujúceho osobnejšie informácie a funkcie;

7.9.2.  si zapamätá zmeny, ktoré Kupujúci vykonal v nastaveniach užívateľského konta na Stránke;

7.9.3.  sleduje správanie Kupujúceho na Stránke za účelom: 

7.9.3.1.  poskytnutia informácií o konkrétnych Tovaroch, o ktoré Kupujúci prejavil na Stránke  záujem prezeraním si týchto konkrétnych Tovarov, či iných informácií (prezeraním konkrétnych videí, komentárov, vyhľadávaním konkrétnych výrazov a pod.), čím je umožnené, aby sa Kupujúcemu na webe zobrazovala reklama cielená na Kupujúceho (tzv. reklamné cookies), alebo

7.9.3.2.  vyhodnotenia efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovania počtu Kupujúcich, ktorých zaujala, alebo

7.9.3.3.  poskytnutia informácií o správaní Kupujúceho na Stránke tretím subjektom a ich reklamným partnerom a dodávateľom, ktoré následne používajú súbory cookies k zobrazovaniu reklám na základe predchádzajúcich návštev Kupujúceho na Stránke alebo aj iných weboch, pokiaľ Kupujúci zobrazovanie externých reklám neodhlási.

7.10.Kupujúci je oprávnený kedykoľvek súbory cookies odmietnuť tým, že zablokuje cookies v nastaveniach svojho webového prehliadača (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.), na konkrétnych web stránkach, pokiaľ tieto web stránky uvedenú možnosť ponúkajú, ako aj na Stránke, pričom berie na vedomie, že v tomto prípade Stránka nemusí pracovať správne, resp. môže sa stať pre Kupujúceho úplne nefunkčnou. Rovnako Kupujúci môže deaktivovať používanie súborov cookies aj pre dodávateľov tretích strán, viac na www.aboutads.info.

7.11.Kupujúci berie na vedomie, že na Stránku je možné sa prihlásiť aj pomocou sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc. Kupujúci prihlásením sa na Stránku cez sociálnu sieť www.facebook.com berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas s tým, že Stránka stiahne všetky informácie o Kupujúcom, ktoré o Kupujúcom vedie www.facebook.com.

 VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená ich umiestnením na Stránke.

8.2. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru.

8.3. Podmienky a postup pre alternatívne riešenie sporov upravuje § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom  má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. Slovenskej obchodnej inšpekcii, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, a to vtedy ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

8.4. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

8.4.1. v prípade Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi z hľadiska zák.č. 250/2007 Z.z.:  Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.4.2.  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.


V Bratislave dňa 16.06.2017

Máte otázky

K ikamigo®?
NAPÍŠTE NÁM A MY
vám veľmi radi odpovieme.
Sídlo: Maxdor s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava Doručovacia adresa eshopu: Fraňa Kráľa 1503, 966 81 Žarnovica